Sosiaalisen median käyttö suomalaisissa yrityksissä kasvoi odotetusti

Tilastokeskus julkaisee vuosittain dataa suomalaisten yritysten sosiaalisen median käytöstä ja juuri ennen joulua 20.12.2022 saatiin taas uudet tilastot käyttöön. Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksissä kasvoi odotetusti, mutta erot pienten ja suurten yritysten välillä ovat edelleen merkittäviä. Kiinnostavaa on myös se, mihin suuntaan sosiaalisen median käyttö kehittyy tulevaisuudessa.

Tilastoista tietoa yleisestä sosiaalisen median hyödyntämisestä sekä ryhmiteltynä eri kanaviin

Tilastoja julkaistiin yleisestä sosiaalisen median hyödyntämisestä yrityksistä sekä jaottelua erityyppisten sosiaalisen median kanavien hyödyntämisestä. Kaikkia lukuja on tarkasteltu yleisesti sekä yritysten eri kokoluokissa. Yritykset on jaettu neljään kategoriaan kokonsa perusteella: 1) 10–19 henkeä 2) 20–49 henkeä 3) 50–99 henkeä 4) 100 henkeä tai enemmän.

Odotettu kasvu jatkui kaikissa kokoluokissa

Sosiaalisen median käytön kasvu yleisesti jatkui oletetusti myös vuonna 2022. Keväällä 2022 81 % vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä hyödynsi sosiaalista mediaa. Tilastoja on kerätty vuodesta 2013 lähtien ja sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt tänä aikana 43 prosenttiyksikköä ja viime vuodestakin kaksi prosenttiyksikköä.

Pienet yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa edelleen vähiten, kun 76 % vastasi hyödyntävänsä sosiaalista mediaa, 100 henkeä tai enemmän työllistävissä yrityksissä luku oli 97 %.

Koska valtaosa suurista yrityksistä hyödyntää jo sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan voidaan odottaa, että kasvua saadaan tulevina vuosina pienemmistä kokoluokista.

Seuraavaksi onkin kysymys siitä, miten sosiaalista mediaa käytetään

Ensimmäinen askel on ollut se, että sosiaalinen media otetaan käyttöön ja nyt voidaan sanoa, että valtaosa ja lähes kaikki erityisesti suurista yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa. Seuraava kysymys onkin se, kuinka sosiaalista mediaa hyödynnetään.

Sosiaalinen media itsessään on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus ja lähes kaikille yrityksille sen hyödyntäminen tarkoittaa eri asioita. Varsinkin nyt, kun ”kaikki ovat jo somessa”, saadaan kilpailuetua luotua vasta, kun sosiaalista mediaa tehdään strategisesti ja liiketoimintaa tukevalla tavalla. Sosiaalinen media myös kehittyy jatkuvasti ja näin myös on selvää, että yritysten on seurattava trendejä, omaksuttava uusia käytäntöjä ja tehtävä kokeiluja – sekä kanavien sisällä että uusissa kanavissa.

Eri kanavia hyödynnetään vielä vaihtelevasti

Sen lisäksi, miten yleisesti sosiaalista mediaa hyödynnetään, Tilastokeskus julkaisee tietoja myös siitä, mitä kanavia yritykset hyödyntävät.

Jaottelu on Tilastokeskuksella tehty 1) yhteisöpalveluihin 2) blogeihin ja mikroblogeihin sekä 3) multimediasisältöjen jakamiseen tarkoitettuihin alustoihin. Näistä yhteisöpalveluihin kuuluvat Facebook ja LinkedIn, Twitter puolestaan edustaa blogeja ja mikroblogeja ja muun muassa Instagram, YouTube ja Pinterest multimediasisältöjen jakamiseen tarkoitettuja alustoja.

Varmastikin siitä johtuen, että kanavat ja niiden käyttötapa elää jatkuvasti, ei jaottelu ole tänä päivänä kaikista loogisin, mutta antaa kuitenkin kuvaa siitä, mitä kanavia yritykset hyödyntävät. Yleisesti nähdään, että viimeisen viiden vuoden aikana nopeinta kasvu on ollut ”multimediasisältöjen jakaminen” -ryhmässä, johon kuuluvat Instagram ja YouTube. Näiden käyttö yleisesti suomalaisten keskuudessa on kasvanut eli yritykset hyödyntävät hyvin loogisesti kanavia, joissa niiden kohderyhmä on.

Sen lisäksi, että katsotaan keskiarvoja yritysten käyttämien sosiaalisten medioiden tyypeistä, on myös mielenkiintoista tarkastella miten eri kokoiset yritykset hyödyntävät erityyppisiä sosiaalisia medioita ja kanavia. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tietoja samalta aikaväliltä kuin taulukossa 2, jossa katsottiin miten yleisesti erityyppisten sosiaalisten medioiden käyttö, on lisääntynyt, mutta näissä esitetään miten pienten (10-19) ja suurten (100 + henkilöä) yritysten käyttö on muuttunut. Lisäksi taulukot havainnollistavat hyvin sen, mikä ero pienten ja suurten yritysten sosiaalisen median käytössä on.

Pienimmät erot, joskin jokseenkin suuria nämäkin, ovat yhteisöpalveluiden käytössä, jossa viime vuonna 75 % pienistä yrityksistä raportoi käyttävänsä näitä ja vastaava luku oli 97 % suurista. Voidaankin sanoa, että lähes kaikki suuret yritykset hyödyntävät Facebookin ja LinkedInin kaltaisia kanavia.

Suurimmat erot pienten ja suurten yritysten käytössä on blogit ja mikroblogit -tyyppisten sosiaalisten medioiden käytössä, jossa 62 % suurista yrityksistä kertoi hyödyntävänsä näitä, kun vastaavasti pienistä vain 17 % ilmoitti käyttävänsä näitä.

Multimediasisältöjen jakamiseen tarkoitettujen sosiaalisten medioiden käytössä ero on myös suuri, mutta ei kuitenkaan blogityyppisten somen kaltainen.

Mistä erot kanavien hyödyntämisessä johtuvat?

Pienillä yrityksillä resurssit ovat rajallisemmat, eikä kaikkia uusia kanavia saada käyttöön samalla tavalla kuin isommissa yrityksissä. Lisäksi myös henkilöstölle tuttujen kanavien käyttöönotto myös yrityskäyttöön on matalamman kynnyksen takana.

Resurssinäkökulmasta asiaan varmasti vaikuttaa myös se, miten työlästä erityyppisiä sosiaalisen median kanavia on päivittää, mikä näkyy hyvin blogit ja mikroblogit -kategoriassa. Yrityksen oma blogi vie runsaasti aikaa ja esimerkiksi Twitter, joka oli kategorisoitu tähän ryhmään, vaatii hyvinkin intensiivistä läsnäoloa, johon harvalla pienellä yrityksellä on aikaa tai intressejä, varsinkaan jos ei henkilökohtaisesti ole innostunut Twitterin käyttäjä.

Katse suunnataan siihen, miten sosiaalista mediaa ja sen uusia mahdollisuuksia hyödynnetään

Sosiaalisen median käyttö yrityksissä kasvaa ja sen merkitys markkinoinnissa on nähty viimeistään viimeisten vuosien aikana. Sosiaalisen median käyttö alkaakin olla oletusarvo, joten seuraavaksi varmasti huomio kääntyykin siihen mitä kanavia yritykset käyttävät, mitä uusia kanavia otetaan haltuun ja erityisen kiinnostavaa on miten yritykset sosiaalista mediaa käyttävät.

Sosiaalinen media muuttuu ja kehittyy jatkuvasti ja uusia mahdollisuuksia tulee jatkuvasti – mielenkiinnolla seuraamme mm. miten TikTok jatkaa kasvuaan, tuleeko BeReal myös yrityskäyttöön ja miten UGC tulee vaikuttamaan vaikuttajamarkkinointiin.

Mari Orpana

Mari Orpana
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: