Tietosuojaseloste

KUPLI OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kupli Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.04.2018. Viimeisin muutos 20.2.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kupli Oy (Y-tunnus: 2803292-8)
Pohjoisesplanadi 25-27, 00100 Helsinki
040 584 6080
info@kupli.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mari Orpana
Pohjoisesplanadi 25-27, 00100 Helsinki
040 480 3882
mari.orpana@kupli.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kuplin potentiaalisten asiakkaiden rekisteri.

Käsittelemme rekisterissä potentiaalisten asiakkaidemme yhteystietoja.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisena perusteena on etu potentiaalisten asiakassuhteiden sekä mahdollisten toimeksiantojen kartoittamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

  • Uusille potentiaalisille asiakkaille rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun markkinointi ja siitä viestintä asiakassuhteen tai toimeksiantosopimuksen muodostumisen edistämiseksi sekä palveluista tiedottamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja potentiaalisista asiakasyrityksistä ja niissä työskentelevistä henkilöistä:

  • Yrityksen sähköpostiosoite
  • Sekä mikäli potentiaalinen asiakas haluaa ilmoittaa: Henkilön nimi, palvelut joista hän on kiinnostunut

Tietoja voidaan säilyttää ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeellista siihen tarkoitukseen nähden, johon henkilötieto on kerätty tai kunnes rekisteröity pyytää tietojaan pyyhittäväksi. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään kahden (2) vuoden välein. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä katsoo tietojen olevan tarpeellisia rekisterin tarkoitukselle.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään julkisista lähteistä. Lisäksi tietoja kerätään kontaktoinneista muun muassa tapahtumissa, seminaareissa tai koulutuksissa suullisesti ja kirjallisesti, verkkosivujen kautta annetulla suostumuksella sekä muista tilanteista, joissa henkilö antaa tietoisesti henkilötietojansa rekisterinpitäjän käyttöön, esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle. Rekisterin tarkoituksen mahdollistamiseksi joitakin tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja MailChimp- ja Dropbox-palvelussa, joiden palvelimet ovat EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. MailChimp-palvelussa on rekisteröityjen sähköpostiosoitteet uutiskirjeiden lähettämisen mahdollistamiseksi. Dropbox-palvelussa on kaikki rekisterin tiedot niiden varmuuskopioinnin vuoksi.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjä noudattaa huolellisuutta rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterin tietoja säilytetään rekisterinpitäjän laitteistolla ja internet-palvelimilla, joiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti salatun yhteyden kautta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu, sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta vain niiltä osin, kun käsittely on tarkoituksenmukaista. Työntekijöitä sitoo kirjallinen sopimus, jolla kaikki rekisteröityjen tiedot ovat säädetty salassa pidettäviksi.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus hänen henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus tarkastaa tähän henkilötietorekisteriin tallennetut tietonsa kohdan 10 mukaisesti.

9.2. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterin virheellisten tietojensa korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tehdään kohdan 10 mukaisesti.

9.3. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös kaikki muut EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet.

10. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (kohta 2). Rekisteröidyn halutessa käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan, rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. EVÄSTEET

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Ne eivät vahingoita sivustovierailijan tietokonetta tai ohjelmistoja. Käytämme evästeitä sivuston toimivuuden ja kävijätietojen analysointiin sekä markkinointiin. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä.

Sivuston seurannassa käytämme Google Analytics -työkalua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoja esimerkiksi kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

Sivustollamme on käytössä myös Google Ads -eväste, jolla voimme kohdentaa markkinointia Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä voi halutessaan estää kohdennetun Google Ads -markkinoinnin osoitteessa https://adssettings.google.com/authenticated

Käytämme sivustollamme lisäksi sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä markkinoinnin kohdentamiseen. Facebookin evästeistä lisätietoa löydät osoitteesta https://www.facebook.com/policies/cookies/

Voit halutessasi hallita evästeasetuksia tai ottaa evästeet kokonaan pois käytöstä selaimesi asetuksista. Evästeiden käytöstä poistaminen saattaa vaikuttaa sivuston toimivuuteen ja ominaisuuksiin.